O NAS

Ogólnopolski, reprezentatywny w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” 

  • Opowiada się za nadaniem właściwej rangi Oświacie w Polsce , a polskim nauczycielom  i pracownikom oświaty pozycji społeczno-zawodowej adekwatnej do roli pełnionej  przez nich w funkcjonowaniu Państwa oraz zagwarantowaniem wynagrodzeń na godnym poziomie !!!
  • Przynależność do Związku zapewnia reprezentowanie indywidualnych interesów pracowniczych przed pracodawcą, organem prowadzących i sprawującym nadzór, profesjonalną pomoc prawną, wsparcie socjalne, wymianę doświadczeń zawodowych oraz rozwój zawodowy i osobisty.
  • Związek reprezentuje interesy pracownicze swoich członków przed pracodawcą, organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w trakcie zawierania umów o pracę, rozwiązywania stosunku pracy, na poszczególnych etapach awansu zawodowego, oceny pracy, postępowań dyscyplinarnych, itp.
  • Związek reprezentując i chroniąc interesy pracownicze, stara się wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom członków.
  • Atutem naszym jest determinacja, profesjonalizm i brak aspiracji politycznych liderów Związku, a siłą nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zrzeszeni w WZZ „Forum-Oświata” .
  • Proponuje korzystną ofertę ubezpieczeń grupowych.
  • Realnie wpływa na kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikam, umożliwia pracę na rzecz całego środowiska oraz skutecznie wpływa na realia funkcjonowania naszej grupy zawodowej.
  • Związek zapewnia swoim członkom ochronę prawną poprzez stałą współpracę z kancelarią prawną zapewniającą doraźna pomoc prawną w chwili zdarzenia, konsultacje z całości zagadnień prawnych obowiązujących na terenie RP, przygotowanie imiennego pisma na podstawie analizy dokumentów, analiza dokumentacji przez prawnika specjalizującego się w danym zagadnieniu prawnym.