O NAS

O CO WALCZYMY?

JESTEŚMY ZA

 • Nadaniem pracy nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników szkół i placówek właściwej rangi oraz za zapewnieniem naszej grupie zawodowej właściwego statusu materialnego adekwatnego do wagi realizowanych przez Nas zadań.
 • Bezstronnością i niezależnością polityczną związków zawodowych oraz otwartością i gotowością do współdziałania związków zawodowych na rzecz naszego środowiska.
 • Podniesieniem, w najbliższym roku budżetowym, wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o co najmniej 1.000,00 zł.
 • Podniesieniem żenująco niskich płac dla pracowników administracji.
 • Uwolnieniem nauczycielskiego dodatku stażowego do minimum 30%.
 • Wypłacaniem wszystkim nauczycielom, pracującym z uczniami posiadającymi stosowne orzeczenia (we wszystkich typach szkół), dodatku za trudne warunki pracy.
 • Ustaleniem w KN pensum dla nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych) na poziomie 20 godzin.
 • Ustaleniem w KN pensum dla nauczycieli wspomagających na poziomie 18 godzin.
 • Zapewnieniem nauczycielom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szkole / placówce (w szczególności przestrzeganiem norm ochronnych czasu pracy, szanowaniem ich prawa do prywatności oraz poszanowaniem miru domowego nauczycieli po zakończeniu pracy szkoły / placówki, itp...).
 • Stworzeniem nauczycielom stanowisk pracy w szkole / placówce, w tym w szczególności ergonomicznego biurka wyposażonego w odpowiedni do pracy sprzęt (komputer z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu, drukarki, telefonu) oraz za zapewnieniem wszystkich materiałów i pomocy niezbędnych do pracy.

JESTEŚMY PRZECIW

 • Żenująco niskim wynagrodzeniom zasadniczym nauczycieli, w szczególności nauczycieli na najniższych stopniach awansu zawodowego.
 • Wynagrodzeniu zasadniczemu nauczyciela dyplomowanego (tj. nauczyciela posiadającego najwyższe wykształcenie oraz najwyższy stopień awansu zawodowego) na poziomie poniżej 100% „przeciętnego wynagrodzenia” w gospodarce.
 • Pozbawianiu nauczycieli pracujących w „szkolnictwie masowym” w warunkach trudnych i uciążliwych prawa do dodatków z tego tytułu.
 • Tolerowaniu agresji słownej i fizycznej oraz naruszaniu dóbr osobistych i poniżaniu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
 • Przerzucaniu na nauczycieli kolejnych zadań / obowiązków i odpowiedzialności bez wyposażenia w niezbędne procedury, sprzęt, pomoce i materiały (w szczególności przeciwko zobowiązywaniu nauczycieli do pracy na własnym sprzęcie z wykorzystaniem pomocy i materiałów zakupionych za prywatne środki oraz przeciwko pracy nauczycieli bez zapewnienia nauczycielom odpowiednich stanowisk pracy w szkole).
 • Brakowi poszanowania dla prywatnego czasu / życia osobistego oraz przeciwko zakłócaniu miru domowego nauczycieli i pracowników po zakończeniu pracy szkoły / placówki.
 • Pomijaniu naszego środowiska przy podziale efektów wzrostu / rozwoju gospodarczego kraju,
 • Ponoszeniu przez nasze środowisko negatywnych skutków przerzucania, pomiędzy Rządem RP a samorządami, odpowiedzialności za finansowanie oświaty.