DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

UBEZPIECZENIE OC

Wszystkich członków Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata”, którzy są czynnymi zawodowo pracownikami, obejmujemy ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) w czasie wykonywanej pracy zawodowej i pełnienia swoich obowiązków służbowych!

Czynni zawodowo Nauczyciele w ramach odprowadzanej składki członkowskiej są objęci przez nasz Związek, ubezpieczeniem OC Generali, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów.

Jest to kolejny bonus związany z przynależnością związkową.

Dla nauczycieli szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych i innych placówek wymienionych w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., wykładowców, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych.
Ochrona ubezpieczeniowa w związku ze szkodą na osobie lub w mieniu wyrządzonej osobie trzeciej, związana z wykonywaniem zawodu nauczyciela. (jeżeli w myśl prawa szkoda istnieje i nauczyciel jest zobowiązany do jej naprawienia).

Czynni zawodowo Pracownicy Niepedagogiczni w ramach odprowadzanej składki członkowskiej są objęci przez nasz Związek,
ubezpieczeniem OC PZU, od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym.

Czynni zawodowo Ratownicy na pływalniach (będący pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach niepedagogicznych) objęci są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) w trakcie wykonywania pracy zawodowej i obowiązków służbowych.
Tym samym wszyscy Członkowie Wolnego Związku „Forum-Oświata”, czynni zawodowo Nauczyciele i Pracownicy Niepedagogiczni są objęci ubezpieczeniem grupowym w ramach odprowadzanej składki członkowskiej.

Ochrona ubezpieczeniowa w związku ze szkodą na osobie lub w mieniu wyrządzonej osobie trzeciej, związana z wykonywaniem obowiązków służbowych nauczyciela, pracownika niepedagogicznego i ratowników na pływalniach (jeżeli w myśl prawa szkoda istnieje i pracownik jest zobowiązany do jej naprawienia).

Suma gwarancyjna do 50 tys. zł dotyczy ubezpieczenia nauczycieli.
Suma gwarancyjna do 40 tys. zł dotyczy ubezpieczenia pracowników niepedagogicznych.