DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

UBEZPIECZENIE OC

Od lipca 2022r. Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” objął ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym wszystkich czynnych zawodowo członków Związku będących pracownikami niepedagogicznymi.

Ratownicy na pływalniach (będący pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach niepedagogicznych) objęci są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) w trakcie wykonywania pracy zawodowej i obowiązków służbowych.

Przypominamy, że nauczyciele są objęci UBEZPIECZENIEM OC GENERALI

UBEZPIECZENIA OC i NNW to kolejny bonus związany z przynależnością związkową.

Tym samym WSZYSCY Członkowie Wolnego Związku „Forum-Oświata”, czynni zawodowo Nauczyciele i Pracownicy Niepedagogiczni są objęci ubezpieczeniem grupowym w ramach odprowadzanej składki członkowskiej.

                                                            

Nauczyciele  – UBEZPIECZENIEM OC GENERALI

Pracownicy niepedagogiczni – UBEZPIECZENIEM OC PZU