JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM WOLNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „FORUM-OŚWIATA”

Kto może zostać członkiem WZZ „Forum-Oświata”?

 • Nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i specjalnych.
 • Pracownicy zatrudnieni w organach oświatowej administracji rządowej i samorządowej oraz w ich jednostkach organizacyjnych.
 • Pracownicy instytucji współpracujących z oświatą.
 • Pracownicy agend WZZ „Forum-Oświata”.
 • Osoby świadczące pracę (w wyżej wymienionych placówkach i instytucjach) za wynagrodzeniem na rzecz pracodawcy na innej podstawie niż stosunek pracy.

Dlaczego warto zostać członkiem WZZ „Forum-Oświata”?

Związek reprezentuje interesy swoich Członków w relacjach z:

 • Pracodawcami,
 • organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 • organami nadzoru pedagogicznego.

W praktyce oznacza to, że WZZ „Forum-Oświata”:

 • Skutecznie reprezentuje interesy pracownicze członków Związku w trakcie zawierania umów o pracę, rozwiązywania stosunku pracy, na poszczególnych etapach awansu zawodowego, oceny pracy, postępowań dyscyplinarnych, itp.
 • Realnie wpływa na kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami.
 • Umożliwia członkom Związku pracę na rzecz całego środowiska.
 • Organizuje i prowadzi szkolenia oraz zapewnia członkom Związku wymianę doświadczeń zawodowych i rozwój osobisty.

W każdej sprawie otrzymasz wykaz przepisów prawa, porady w jaki sposób możesz z nich skorzystać a także na Twój wniosek WZZ „Forum-Oświata” podejmie interwencję w celu zabezpieczenia Twoich interesów.

 

Członkowie WZZ „Forum-Oświata” korzystają z dodatkowych programów i bonusów.

 

Członkowie WZZ „Forum-Oświata” korzystają z Zasiłków Statutowych.

WZZ „Forum-Oświata” organizuje dla swoich członków uroczystości związane z świętami państwowymi, patriotycznymi i związkowymi.

Bierzemy udział w akcjach protestacyjnych i manifestacjach w obronie praw pracowniczych.

Galeria zdjęć.

 

Jeśli zdecydowałeś się wstąpić w szeregi WZZ „Forum-Oświata”,

pobierasz ze strony internetowej deklarację członkowską – link do deklaracji członkowskiej, którą czytelnie wypełniasz, we wskazanych miejscach podpisujesz i jeśli:

 • W Twoim miejscu pracy nie działa jeszcze WZZ „Forum- Oświata”- wypełnioną deklarację przekazujesz do struktur związku znajdujących się najbliżej Twojego miejsca pracy – mapa związku w kraju.
 • W Twoim miejscu pracy działa WZZ „Forum-Oświata” – wypełnioną deklarację przekazujesz do odpowiedniej Komisji Międzyzakładowej lub Zakładowej.

Pamiętaj jednak o tym, że Osoba, która chce zostać Członkiem WZZ „Forum-Oświata” nie może należeć do innej organizacji związkowej zrzeszającej pracowników oświaty.

Po otrzymaniu Twojej deklaracji (deklaracja członkowska) o woli przystąpienia do Wolnego Związku Zawodowego „Forum-Oświata” odpowiednia Komisja Międzyzakładowa lub Zakładowa podejmuje decyzję/uchwałę dotyczącą przyjęcia Ciebie do WZZ „Forum-Oświata” – o czym zostaniesz poinformowany pisemnie. Otrzymasz także legitymację członka WZZ „Forum-Oświata”.

O tym jak założyć Komisję Międzyzakładową / Zakładową przeczytasz na podstronie Jak założyć Komisję Międzyzakładową / Zakładową.

O tym jak uzyskać reprezentatywność poprzez połączenie z innymi oświatowymi związkami zawodowymi w trybie przekształcenia ich w jednostki organizacyjne WZZ „Forum-Oświata” przeczytasz na podstronie Jak połączyć inny związek zawodowy z WZZ „Forum-Oświata”.