JAK POŁĄCZYĆ OŚWIATOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY Z WOLNYM ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM „FORUM-OŚWIATA”

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” wchodzi w skład Forum Związków Zawodowych, jest organizacją reprezentatywną w rozumieniu przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Według ustawy o Radzie Dialogu Społecznego za reprezentatywne organizacje związkowe uznaje się ogólnokrajowe związki zawodowe, ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje) związków zawodowych i ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje), które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zrzeszają więcej niż 300 000 członków będących osobami wykonującymi pracę zarobkową, o których mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
  • działają w podmiotach gospodarki narodowej, których podstawowy rodzaj działalności jest określony w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.

Jeśli działacie w związku zawodowym, który zrzesza pracowników oświaty i chcecie uzyskać reprezentatywność poprzez połączenie się z WZZ „Forum-Oświata” skontaktujcie się z nami.

Zarząd Krajowy WZZ „Forum-Oświata” w ramach swoich kompetencji, na podstawie § 45 ust. 1 pkt 15 b Statutu Związku może podjąć Uchwałę w sprawie połączenia się z innymi związkami zawodowymi w trybie przekształcenia ich w jednostki organizacyjne WZZ „Forum-Oświata”.

Związek zawodowy, który jest zainteresowany połączeniem się i przekształceniem w jednostki organizacyjne WZZ „Forum-Oświata” powinien zrzeszać członków wymienionych w § 6 Statutu Wolnego Związku Zawodowego „Forum -Oświata”.

Po otrzymaniu wniosku organizacji związkowej, która wyraziła wolę (do wniosku dołącza się uchwałę i aktualny odpis KRS) o połączeniu się z Wolnym Związkiem Zawodowym „Forum-Oświata”, Zarząd Krajowy WZZ „Forum-Oświata” podejmuje stosowną uchwałę w tej sprawie i określa w drodze porozumienia szczegóły połączenia i przekształcenia się zainteresowanego związku zawodowego w jednostki organizacyjne WZZ „Forum-Oświata” – w samodzielną Komisję Międzyzakładową lub Zakładową.

Poprzez połączenie się z Wolnym Związkiem Zawodowym „Forum-Oświata” uzyskujecie, między innymi:

  • REPREZENTATYWNOŚĆ
  • POMOC PRAWNĄCDO 24
  • UBEZPIECZENIA OC DLA NAUCZYCIELIUbezpieczenia OC
  • MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W SPOTKANIACH na różnych szczeblach na których omawia się problemy związane z polską oświatą.
  • MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA NA RZECZ OŚWIATY POLSKIEJ np. udział w zespołach merytorycznych dotyczących oświaty, opiniowania aktów prawnych dotyczących oświaty, itp.