RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

Szanowna Pani / Szanowny Panie

W celu należytego wypełnienia swoich obowiązków w zakresie obrony praw i reprezentowania interesów pracowniczych i socjalnych zarówno zbiorowych jak i indywidualnych nauczycieli i pracowników zatrudnionych w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych, pracowników zatrudnionych w organach administracji rządowej i samorządowej, pracowników instytucji współpracujących z oświatą, Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata” przetwarza dane osobowe swoich członków oraz innych pracowników i podmiotów objętych działalnością Związku.

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nasz Związek zawsze była i jest traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów naszej działalności, dlatego realizując swoje ustawowe i statutowe uprawnienia i obowiązki działamy zgodnie z przyjętą Polityką Ochrony Danych Osobowych WZZ „Forum – Oświata”, która jest dokumentem określającym zasady ochrony danych osobowych stosowane przez nasz Związek.

Wypełniając nasze obowiązki wynikające z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana / Pani danych jest Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata” (siedziba: ul. 3 Maja 8/3, 06-016 Bydgoszcz, e-mail: wzzso.pl@gmail.com, wzzso.eu@gmail.com);
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Wolny Związek Zawodowy „Forum – Oświata” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 2 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji przez Związek obowiązku prawnego wynikającego z prowadzonej działalności określonej w art. 1 ust. 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881);
 3. Zbiór danych osobowych zawiera:
  1. imię / nazwisko,
  2. przynależność związkową (w przypadku członków związku: adresy zamieszkania, data urodzenia, nr pesel, nazwisko panieńskie – jeśli ma zastosowanie, datę wstąpienia do WZZ „Forum – Oświata”, informację na temat dotychczasowej przynależności związkowej, data wystąpienia z WZZ „Forum – Oświata”, informacje dotyczące: pełnionych funkcji w WZZ „Forum – Oświata”, upoważnień do działania w imieniu WZZ „Forum – Oświata”, ochrony stosunku pracy, zasiłków statutowych, warunków pracy i płacy, składek związkowych, dane kontaktowe).
  3. miejsce zatrudnienia, warunki zatrudnienia (wymiar i okres, stanowisko), kwalifikacje, staż pracy, awans zawodowy, sytuacja socjalna, informację o: składnikach wynagrodzenia, nagrodach, wyróżnieniach itp.;
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu realizacji przez Związek obowiązku prawnego wynikającego z prowadzonej działalności określonej w art. 1 ust. 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), Pani / Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
  1. organom prowadzącym dla poszczególnych szkół i placówek
  2. właściwym organom i instytucjom nadzoru
  3. organom statutowym WZZ „Forum – Oświata” (dotyczy członków WZZ „Forum – Oświata”)
  4. Forum Związków Zawodowych (dotyczy członków organów statutowych WZZ „Forum – Oświata”)
  5. osobom odwiedzającym stronę internetową wzzso.pl@gmail.com – w części dotyczącej działalności WZZ „Forum – Oświata”;
 5. W związku z reprezentowaniem WZZ „Forum – Oświata” w europejskich centralach związków zawodowych Pani / Pana dane osobowe (imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej) mogą również zostać przekazane następującym międzynarodowym organizacjom związkowym:
  1. CESI – Europejska Unia Niezależnych Związków Zawodowych
  2. EKZZ (ETUC) – Europejska Konfederacja Związków Zawodowych;
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, tj. do czasu reprezentowania przez WZZ „Forum – Oświata” Pani / Pana interesów pracowniczych i socjalnych (zarówno
  indywidualnych jak i zbiorowych);
 7. W związku z przetwarzaniem przez WZZ „Forum – Oświata” Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu” prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani / Pana narusza przepisy rozporządzenia.