O NAS

HISTORIA ZWIĄZKU

Logo stare i nowe

 


WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „FORUM-OŚWIATA” powstał w Bydgoszczy 7 maja 2004 r.
Do 7 sierpnia 2020 r. działał pod nazwą WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ-OŚWIATA”.

I.

Fundamentalne pytanie brzmi: jakie były przyczyny powstania Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”?

U podstaw naszej decyzji leżał sprzeciw wobec bezpardonowych ataków na działaczy Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy ze strony Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Wszelkie próby rozwiązania piętrzących się problemów, podejmowane mediacje i wyciąganie ręki do zgody kończyły się zwielokrotnionymi atakami i brakiem chęci porozumienia.

Nadszedł czas, aby wyjść ze zhierarchizowanych i niewydolnych struktur NSZZ „Solidarność”. Nie była to decyzja łatwa. Wielu z założycieli obecnego Związku wywodziło swoją związkową tożsamość z lat osiemdziesiątych. Wówczas przynależność do Solidarności wymagała odwagi i wielkiego zaangażowania. Opuszczenie szeregów tego związku było bardzo trudną i bolesną decyzją. Niestety, NSZZ „Solidarność”, a przynajmniej jego bydgoskie struktury coraz bardziej zaczął odchodzić od wartości i zasad wypracowanych w latach osiemdziesiątych. Szkoda było energii na walkę ze skostniałym, zachowującym się jak władza aparatem związkowym. Postanowiliśmy pójść własną drogą i skutecznie bronić pracowników oświaty oraz dalej wałczyć, ale o ich prawa.

Trzynastu założycieli – sygnatariuszy uchwały o powołaniu Związku nie miało żadnej gwarancji, że to szalone, jak mawiało wielu przedsięwzięcie uda się i przyniesie oczekiwane owoce.

Ostre ataki, powszechna krytyka i ośmieszanie nowego Związku, a przede wszystkim szykanowanie jego liderów ze strony ZRB i nie tylko, w żaden sposób nie służyły sprawie. Trzeba było mieć w sobie dużo odwagi i determinacji, aby stanąć na szańcu, któremu na imię Wolny Związek Zawodowy „Solidarność – Oświata” na wprost armat i to dużego kalibru wytoczonych przez przeciwników.

Chcąc podkreślić wierność ideałom, które legły u podstaw powstania NSZZ „Solidarność” postanowiliśmy w nazwie nowego związku zachować słowo „SOLIDARNOŚĆ”.

7 maja 2004 roku ruszyliśmy drogą pełną wybojów i zasadzek. W tej podróży w nieznane towarzyszyły nam Wiara i Nadzieja podtrzymywane entuzjazmem naszych członków. Byliśmy i jesteśmy przekonani, że wspierając się wzajemnie jesteśmy silni i możemy więcej….

Czas pokazał, że mieliśmy rację.

II.

Związek założyło trzynastu Założycieli (w kolejności alfabetycznej): Barbara BELICKA (Przedszkole Nr 68 w Bydgoszczy), Beata JARZĄBSKA (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 w Bydgoszczy), Aleksandra JAGIELSKA (Zespół Szkół Zawodowych w Koronowie), Alicja JASTRZĘBSKA (Gimnazjum Nr 16 w Bydgoszczy), Marian KONICZ (IV LO w Bydgoszczy), Grzegorz MRZYGŁOCKI (IV LO w Bydgoszczy), Bożena PARULSKA-PINDELSKA (Zespół Szkół Nr 15 w Bydgoszczy), Janusz PRUSKI (emerytowany dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kadłubie, woj. opolskie), Grażyna SAWICKA (Szkoła Podstawowa Nr 38 w Bydgoszczy), Zbigniew SŁAWIŃSKI (Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3 w Bydgoszczy), Beata SZYMAŃSKA (Szkoła Podstawowa Nr 37 w Bydgoszczy), Katarzyna WARMIJAK (Zespół Szkół Nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy) i Sławomir WITTKOWICZ (Zespół Szkół Nr 24 w Bydgoszczy).

Podczas Zebrania Założycieli Związku 7 maja 2004 r. podjęto m.in. uchwałę o założeniu Związku, przyjęto Statut Związku, wybrano siedmioosobowy Komitet Założycielski Związku, wskazano trzy osoby do szczególnej ochrony prawnej, zadecydowano o przystąpieniu do Forum Związków Zawodowych.

III.

Kolejne pytanie brzmi: dlaczego zmieniliśmy nazwę Związku?

Decyzja o zmianie nazwy naszej organizacji dojrzewała w nas długo. Ze wstydem i zażenowaniem przez wiele lat obserwowaliśmy serwilistyczną i służalczą postawę wobec rządu i wybranej partii politycznej tych, którzy „ślizgają” się na micie pierwszej „Solidarności”. Czarę goryczy przelała decyzja władz oświatowej sekcji „Solidarności” z 7 kwietnia 2019 r., w przededniu wielkiego ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty, o zawarciu separatystycznego „porozumienia” z rządem PiS.

Zbyt wiele wysiłku włożyliśmy w swoją samodzielność i nie chcemy za każdym razem tłumaczyć się, że nie jesteśmy „tymi od Piotra Dudy”.

Uważamy, że SOLIDARNOŚĆ należy wykazywać w codziennym działaniu na rzecz obrony godności i praw pracowniczych, a nie tylko w nazwie organizacji…

Decyzję o zmianie nazwy Związku na nową: WOLNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „FORUM-OŚWIATA” podjęli wszyscy Członkowie Związku, którzy we wrześniu 2019 r. w referendum wewnątrzzwiązkowym w ponad 90% opowiedzieli się za zmianą dotychczasowej nazwy. Formalną decyzję podjęli Delegaci na IV Kongres Związku podczas Sesji Nadzwyczajnej, która odbyła się w Bydgoszczy 9 stycznia 2020 r. Z powodu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 sąd rejestrowy wydał stosowne postanowienie w tej sprawie dopiero 7 sierpnia 2020 r. Od tego dnia działamy pod nową nazwą.

IV.

18 kwietnia 2005 r. Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych przyjął naszą organizację w swój skład jako organizację ogólnopolską. Członkiem Zarządu Głównego FZZ został Przewodniczący Związku. Wcześniej działaliśmy w FZZ jako organizacja międzyzakładowa.

4 czerwca 2009 r. zostaliśmy przyjęci do Europejskiej Unii Niezależnych Związków Zawodowych (CESI) w Brukseli. Jesteśmy tam jedyną organizacją członkowską z Polski. Wcześniej działaliśmy w CESI jako przedstawiciele FZZ.

V.

Najwyższą władzą Związku jest KONGRES.

Na etapie założycielski (od 7 maja 2004 r. do 24 stycznia 2005 r. tj. przez ponad 8 miesięcy) pracami Związku kierował siedmioosobowy Komitet Założycielski Związku (Sławomir Wittkowicz – przewodniczący, Barbara Belicka i Grażyna Sawicka – wiceprzewodniczące oraz członkowie: Aleksandra Jagielska, Alicja Jastrzębska, Beata Szymańska i Zbigniew Sławiński).

I Kongres Związku odbył się 24 stycznia 2005 r. w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 3 w Bydgoszczy. Udzielono absolutorium Komitetowi Założycielskiemu Związku oraz wybrano m.in. statutowe władze Związku na szczeblu krajowym tj. Przewodniczącego Związku, Zarząd Krajowy Związku i Krajową Komisję Rewizyjną Związku. I Kongres zakończył okres założycielski naszej organizacji.

II Kongres Związku odbył się w dniach 15-16 października 2009 r. w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Udzielono absolutorium Przewodniczącemu i Zarządowi Krajowemu za okres I kadencji. Dokonano wyboru władz statutowych Związku na II kadencję. Dokonano zmian w Statucie Związku i Uchwale finansowej Związku.

III Kongres Związku odbył się w dniach 3-4 października 2013 r. w Hotelu Campanile w Bydgoszczy. Udzielono absolutorium Przewodniczącemu Związku oraz Zarządowi Krajowemu za okres II kadencji. Dokonano wyboru władz statutowych na III kadencję. Gościem Kongresu był m.in. Romain Wolf – przewodniczący Unii Niezależnych Związków Zawodowych – CESI. Zmieniono także Statut Związku i wydłużono okres kadencji z dotychczasowych 4 lat na 5 lat. Delegaci dokonali też zmian w Uchwale finansowej Związku oraz w Zasadach działania Komisji Rewizyjnych Związku. Zdecydowano także o nowych zasadach tworzenia funduszu strajkowego. Delegaci przyjęli tezy programowe do działalności Związku na okres III kadencji.

W trakcie III kadencji odbyła się także Sesja Nadzwyczajna III Kongresu Związku – również w salach Hotelu Campanile w Bydgoszczy – w dniu 24 marca 2017 r. głównym punktem obrad było dokonanie zmian w statucie Związku i dostosowanie go do zmian w ustawie o związkach zawodowych.

IV Kongres Związku odbył się 25 czerwca 2018 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy. Delegaci udzielili absolutorium Przewodniczącemu Związku i Zarządowi Krajowemu za działalność w czasie III kadencji. Podczas obrad dokonano wyboru władz Związku na IV kadencję tj. Przewodniczącego Związku, Zarząd Krajowy i Krajową Komisję Rewizyjną.

Podczas trwania IV kadencji w dniach 9-10 stycznia 2020 r. odbyła się w salach Hotelu Campanile w Bydgoszczy Sesja Nadzwyczajna IV Kongresu Związku. Podczas tej Sesji zmieniono nazwę Związku oraz dokonano zmian w Statucie Związku, przeprowadzono także wybory uzupełniające do składu Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku.

W dniu 29 listopada 2021 r. w salach Hotelu CITY w Bydgoszczy odbyła się II Sesja Nadzwyczajna IV Kongresu Związku, podczas której dokonano zmian w Uchwale finansowej Związku (obniżając m.in. wysokość składki członkowskiej).

Bieżąca (IV) kadencja władz Związku na szczeblu krajowym trwa do 30 czerwca 2023 r.