DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

CESI – Europejska Unia Niezależnych Związków Zawodowych

CESI

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” (wcześniej funkcjonujący pod nazwą Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”) jest aktywny na forum międzynarodowym niemal od początku swojego istnienia, bo już od 2005 roku, a więc rok po powstaniu.

Na początku, jako odpowiedzialny za problematykę edukacyjną i oświatową członek Forum Związków Zawodowych, reprezentowaliśmy interesy polskiego środowiska oświatowego we współpracy z Europejską Unią Niezależnych Związków Zawodowych (CESI) w Brukseli, której członkiem była wówczas nasza polska centrala. Jako delegaci Forum Związków Zawodowych przedstawiciele naszego Związku reprezentowali środowisko nauczycielskie na wielu konferencjach i seminariach.

Od 2009 roku Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” jest samodzielnym członkiem CESI (w tamtym czasie FZZ nie było już zrzeszone w tej europejskiej centrali z siedzibą w Brukseli), jednocześnie jedyną polską organizacją związkową w Europejskiej Unii Niezależnych Związków Zawodowych.

Nasza organizacja jest aktywnym członkiem CESI w pierwszej kolejności w ramach prac Komisji Eksperckiej ds. Edukacji, Szkoleń i Badań Naukowych (EDUC). Bierzemy czynny udział w seminariach Akademii Europa CESI, z których jedno, współorganizowane przez nasz Związek, odbyło się w 2012 roku w Warszawie, oraz w pracach jej organów statutowych. Przedstawiciel WZZ „Forum-Oświata” jest członkiem, działającej w ramach CESI, Komisji Rozjemczej.

 

PULSER CESI

PULSER

PULSER CESI

 

EKES

EKES

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)

 

 

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata”, także jako członek Forum Związków Zawodowych, prowadzi aktywną działalność międzynarodową w kilku organizacjach związkowych Unii Europejskiej zajmujących się problematyką oświaty i edukacji w krajach unijnych.

 

Europejskie Centrum Szkolenia Zawodowego

Jako przedstawiciel FZZ jesteśmy członkiem EUROPEJSKIEGO CENTRUM SZKOLENIA ZAWODOWEGO (CEDEFOP) , którego zadaniem jest zapewnienie danych, na których opiera się unijna polityka w dziedzinie kształcenia i szkolenia. W ramach Centrum współpracują ze sobą przedstawiciele instytucji rządowych, organizacje pracodawców i związki zawodowe, które to my mamy zaszczyt reprezentować! W ramach corocznej, bezpośredniej współpracy staramy się monitorować tendencje na rynkach pracy, aby wiedzieć, jak wpłynąć na poprawę systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w swoich krajach. CEDEFOP to miejsce, gdzie system oświaty styka się z rynkiem pracy, a naszym zadaniem jest, by ta kooperacja była jak najbardziej efektywna.

 

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych

W ramach działalności unijnej jesteśmy też członkiem EKZZ – EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH (ETUC) oraz EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH (ETUI), który jest niezależnym ośrodkiem badawczym i szkoleniowym EKZZ. W ramach EKZZ (ETUC) prowadzimy wspólne działania ze związkami zawodowymi innych krajów unijnych, by jako jedna wielka organizacja przemawiać jednym głosem w imieniu swoich pracowników i mieć silniejszy głos w procesie decyzyjnym UE. Działając w EKZZ mamy większą możliwość walczyć o dobrej jakości miejsca pracy, prawa pracownicze i sprawiedliwe działania, a także o prawa związków zawodowych i dialogu społecznego. Będąc członkiem ETUI uczestniczymy w systemie szkoleń i treningów, które wzmacniają naszą rolę w poczuciu przynależności do tej samej społeczności.

 

Międzynarodowy Szczyt Zawodu Nauczyciela

ISTP

Działalność międzynarodowa zaowocowała kilka lat temu udziałem naszego związku, jako członka FZZ, w corocznych konferencjach MIĘDZYNARODOWEGO SZCZYTU ZAWODU NAUCZYCIELA (ISTP), którego gospodarzami są, cyklicznie, poszczególne kraje OECD, a w którym udział biorą ministrowie edukacji (lub ich przedstawiciele) oraz liderzy nauczycielskich związków zawodowych tych krajów w celu wzmocnienia dialogu w edukacji i wsparcia zawodu nauczyciela. W czasie wspólnych spotkań dokonujemy przeglądu najlepszych strategii nauczania i uczenia się oraz dzielimy się spostrzeżeniami nt. poprawy jakości nauczycieli, ich warunków pracy i sposobów ich poprawy. Tego typu działania pozwalają na niezwykle rzadką wymianę doświadczeń związanych z zawodem nauczyciela pomiędzy krajami z całego świata, a nie tylko z Unii Europejskiej.

 

Karta Praw Podstawowych

Karta praw podstawowych została przyjęta 7 grudnia 2000 r. w Nicei jako uroczysta wspólna proklamacja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. 12 grudnia 2007 r. instytucje te ponownie podpisały Kartę. Moc wiążąca została jej nadana przez Traktat Lizboński z 13 grudnia 2007 r., który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r.

Dokument ten jest jednym z najważniejszych narzędzi ochrony praw podstawowych na poziomie regionalnym, jaki kiedykolwiek stworzono, i jest on, obok traktatów, źródłem prawa pierwotnego Unii.

Karta Praw Podstawowych w Polsce podlega ograniczeniom zawartym w tzw. protokole brytyjskim, który w imieniu Polski podpisał na szczycie w Lizbonie 18–19 października 2007 r. Jarosław Kaczyński.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

 

Europejski Filar Praw Socjalnych

Europejski Filar Praw Socjalnych jest dokumentem Unii Europejskiej podpisanym wspólnie przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską 17 listopada 2017 na Szczycie Społecznym na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu.

Europejski filar praw socjalnych przewiduje zarówno nowe prawa dla obywateli, jak i zmierza do ułatwienia im skuteczniejszego egzekwowania praw, które już im przysługują. Europejski filar praw socjalnych opiera się na 20 podstawowych zasadach uporządkowanych według trzech kategorii:

  • równe szanse i dostęp do zatrudnienia
  • uczciwe warunki pracy
  • ochrona socjalna i integracja społeczna.

20 zasad Europejskiego filaru praw socjalnych