POWRÓT

Stanowisko WZZ Forum Oświata dotyczące projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Szanowny panie Ministrze,
Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata", po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków ...........